Up

ผลงานทางวิชาการ

แบบการสอนที่เหมาะสมกับแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางอโนทัย เชื้อเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ โดย นายสุชาติ วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL : Project Based Learning) กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายเชิดชาย ชูช่วยสุวรรณ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางริสา ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เรื่อง HOMES ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสดุจดี ศรีสัมฤทธิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
 
 
Powered by Phoca Download