รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนสะท้อนผลการพัฒนาและรับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด