โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

    หมูที่ 4 ถนนบ้านคำแดง-หนองเหล็ก

    ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอพนมไพร

    จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมายเลขโทรศัพท์  043-668111  โทรสาร 043-668111

ผู้บริหารโรงเรียน

    นายสฤษดิ์  สัตนันท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

   โทร 093-0643311

    นายธนภัทร  วันทาพงษ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

    โทร 085-7802176

ผู้ดูแลระบบ  

    นายธนภัทร  วันทาพงษ์ 

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.