ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

          

           ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

               เป็นรูปพระมหาธาตุอยู่ในใบโพธิ์ มีลายกนกล้อมรอบและรองรับด้วยอาร์ม

           ความหมายของตราสัญลักษณ์

               ใบโพธิ์ แทนตำบล โพธิ์ชัย

               พระมหาธาตุ (วัดกลางอุดมเวทย์) แทนอำเภอพนมไพร

               ลายกนก เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

               แถบอาร์ม แทนความเป็นมิตร ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

               รัศมีปลายพระธาตุ แทนปัญญาความเฉลียวฉลาด