goal pk

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

          

           ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

               เป็นรูปพระมหาธาตุอยู่ในใบโพธิ์ มีลายกนกล้อมรอบและรองรับด้วยอาร์ม

           ความหมายของตราสัญลักษณ์

               ใบโพธิ์ แทนตำบล โพธิ์ชัย

               พระมหาธาตุ (วัดกลางอุดมเวทย์) แทนอำเภอพนมไพร

               ลายกนก เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

               แถบอาร์ม แทนความเป็นมิตร ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

               รัศมีปลายพระธาตุ แทนปัญญาความเฉลียวฉลาด

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

            แนวทางการพัฒนาที่ 1.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       

            แนวทางการพัฒนาที่ 1.2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพครู  บุคลากร  คุณภาพวิชาการและการจัดการเรียนรู้

            แนวทางการพัฒนาที่ 2.1) เพิ่มศักยภาพและคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

            แนวทางการพัฒนาที่ 2.2) พัฒนาประสิทธิภาพงานด้านวิชาการและการส่งเสริมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            แนวทางการพัฒนาที่ 3.1)  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์

            แนวทางการพัฒนาที่ 3.2)  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีและความเป็นไทย

            แนวทางการพัฒนาที่ 3.3)  พัฒนาวิถีชีวิตครูและผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการรองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา

            แนวทางการพัฒนาที่ 4.2) จัดหาสื่อเทคโนโลยี  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ยานพาหนะที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหาร

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

            แนวทางการพัฒนาที่ 4.4) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

            แนวทางการพัฒนาที่  5.1) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียน

            แนวทางการพัฒนาที่   5.2)  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

               โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          

พันธกิจ

           1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

           2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

           3) ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง

           4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

           5) พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

          1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ

          3) ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         4)   บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

          5) สื่อ วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อม  สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา