ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

            แนวทางการพัฒนาที่ 1.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       

            แนวทางการพัฒนาที่ 1.2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพครู  บุคลากร  คุณภาพวิชาการและการจัดการเรียนรู้

            แนวทางการพัฒนาที่ 2.1) เพิ่มศักยภาพและคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

            แนวทางการพัฒนาที่ 2.2) พัฒนาประสิทธิภาพงานด้านวิชาการและการส่งเสริมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            แนวทางการพัฒนาที่ 3.1)  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์

            แนวทางการพัฒนาที่ 3.2)  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีและความเป็นไทย

            แนวทางการพัฒนาที่ 3.3)  พัฒนาวิถีชีวิตครูและผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการรองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา

            แนวทางการพัฒนาที่ 4.2) จัดหาสื่อเทคโนโลยี  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ยานพาหนะที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหาร

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

            แนวทางการพัฒนาที่ 4.4) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

            แนวทางการพัฒนาที่  5.1) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียน

            แนวทางการพัฒนาที่   5.2)  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้