วิสัยทัศน์

               โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          

พันธกิจ

           1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

           2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

           3) ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง

           4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

           5) พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

          1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ

          3) ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         4)   บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

          5) สื่อ วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อม  สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา