พนักงานและลูกจ้าง

นายทรงพล  คมคาย

ลูกจ้างประจำ

นางลัดดาวัลย์  วังผือ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายณัฐพงษ์  พรสิงห์

พนักงานจ้าง

นายอุทัย  ธรรมวิเศษ

พนักงานจ้าง