กลุ่มสาระศิลปะ

นายเผชิญ  สร้อยศิลา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนเดช ภูหินกอง

ตำแหน่ง ครู (ครูศิลปะและนาฏศิลป์)