พนักงานและลูกจ้าง

นายทรงพล  คมคาย

ลูกจ้างประจำ

นางลัดดาวัลย์  วังผือ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายณัฐพงษ์  พรสิงห์

พนักงานจ้าง

นายอุทัย  ธรรมวิเศษ

พนักงานจ้าง

กลุ่มสาระศิลปะ

นายเผชิญ  สร้อยศิลา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายยงยุทธ  ภูมิวงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายรังสรรค์  พรสิงห์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสดุจดี  ศรีสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

Mister Craig Lovett

วิทยากรชาวต่างชาติ (ชาวอังกฤษ)

 

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวมลิวัลย์  ทรัพย์เรืองเนตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปกครอง  คำดอกไม้

นายปกครอง  คำดอกไม้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

นายอวิรุทธิ์ พันธไชย

ตำแหน่ง ครู 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางอโนทัย  เชื้อเพราะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม