พนักงานและลูกจ้าง

นายทรงพล  คมคาย

ลูกจ้างประจำ

นางลัดดาวัลย์  วังผือ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายณัฐพงษ์  พรสิงห์

พนักงานจ้าง

นายอุทัย  ธรรมวิเศษ

พนักงานจ้าง

กลุ่มสาระศิลปะ

นายเผชิญ  สร้อยศิลา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพรรทิวา สระแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครูศิลปะและนาฏศิลป์)

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายยงยุทธ  ภูมิวงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพิชิตพงษ์ กิตชัย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครูพละ)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายรังสรรค์  พรสิงห์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสดุจดี  ศรีสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวธิศวรรณ ศรีไซยวาน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครูภาษาต่างประเทศ)

 

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวมลิวัลย์  ทรัพย์เรืองเนตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปกครอง  คำดอกไม้

นายปกครอง  คำดอกไม้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

นายอวิรุทธิ์ พันธไชย

ตำแหน่ง ครู 

 นายศิริราช ศรีบ้านโพน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ครูคอมพิวเตอร์)

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางอโนทัย  เชื้อเพราะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายศักราช โพธิ์งาม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครูสังคม)