กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นายปกครอง  คำดอกไม้

นายปกครอง  คำดอกไม้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอวิรุทธิ์ พันธไชย

ตำแหน่ง ครู 

นายวิษณุกรณ์ กันยารัตน์

ตำแหน่ง ครู

 นายศิริราช ศรีบ้านโพน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ครูคอมพิวเตอร์)