กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวมลิวัลย์  ทรัพย์เรืองเนตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปกครอง  คำดอกไม้

นายปกครอง  คำดอกไม้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

นายอวิรุทธิ์ พันธไชย

ตำแหน่ง ครู 

 นายศิริราช ศรีบ้านโพน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ครูคอมพิวเตอร์)