กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางอุทัยวรรณ  มุสิกวัน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายยงยุทธ  ภูมิวงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ