กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายยงยุทธ  ภูมิวงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพิชิตพงษ์ กิตชัย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครูพละ)