กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายยงยุทธ  ภูมิวงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา