กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายรังสรรค์  พรสิงห์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสดุจดี  ศรีสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

Mister Craig Lovett

วิทยากรชาวต่างชาติ (ชาวอังกฤษ)