กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางอโนทัย  เชื้อเพราะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม