กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

wisetsom

นายวิเศษ   สมพงพันธุ์

ตำแหน่ง  ครู  คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกงแก้ว  ภูมิวงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางบุญส่ง  ดีดวงแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายเทียมศักดิ์  ศรีวัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพนมพร  วันทาพงษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ  ศรีจันทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

phachareya

นางพัชรียา   คำอ้วน

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ