กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสำเนียง  สำเภา

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเชิดชาย ชูช่วยสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ