กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสมาพร ผันผาย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอนงค์  คำดอกไม้

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ