slide show4

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้จัดโครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

มาเป็นประธานเปิดงาน โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู ผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตลอดจนหน่วยงานภายนอกร่วมจัดนิทรรศการเป็นอย่างดี ประมวลภาพกิจกรรม