slide1

วันที่  1 มิถุนายน  2561  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  ร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นางสิรินาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรม คลิก