19275152 473445932997114 4256722820597051045 n

ระหว่างวันที่  19-21 มิถุนายน  2560  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  ร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัด  ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บึงพลาญชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

คลิกชมภาพ