พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 3038

stemDSC 0650

โครงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

ในวันที่  19-21 เมษายน 2560  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จัดโครงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ซึ่งโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  เป็นศูนย์การอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

<<ประมวลภาพ>>