NewYearDayDSC 0162

วันที่  30  ธันวาคม  2559  ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  2560  ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>