pkbandIMG 7896

   เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2559  ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วย  นายเผชิญ  สร้อยศิลา  และ  นางอุทัยวรรณ  มุสิกวัน  นำวงดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อนำขบวนพาเหรดนักกีฬา ในวันพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา นักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประจำปี 2559  ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม  2559 ณ  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด

<<ประมวลภาพ>>