เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2559  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  นำโดย  ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายธนภัทร  วันทาพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายจักรินทร์  จักกะพาก  ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด

งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับประเทศ  ครั้งที่ 34  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นเจ้าภาพ  โดยในครั้งนี้โรงเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอกิจกรรมตามโครงการ SBMLD  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้แก่  โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์  และโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม  ณ  ศูนย์สแสดงสินค้า โอท็อป  (OTOP CITY)  จังหวัดร้อยเอ็ด  

<<ประมวลภาพ>>