เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดย TK Park  ได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่  Mobile Library  มาให้บริการนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

<<ประมวลภาพ>>